Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Etický kodex strážníka MP Skuteč

 ETICKÝ KODEX STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE SKUTEČ

 

MOTTO:

HONOR, REVENTIA, JUSTITIA

(Čest, úcta, spravedlnost)

 

 

Preambule

Povolání strážníka obecní a městské policie je velmi náročné, a to nejen po stránce profesionální, fyzické a psychické, ale zejména po stránce mravní. Jen málokteré povolání vyžaduje v takové míře morální hodnocení a rozhodování a požaduje

tolik morálních dilemat jako policejní profese ve státě, kde existuje myšlenková a morální pluralita demokratického státu. Morální rozhodování je součástí každodenní práce strážníka od pochůzkáře po ředitele. Jestliže prvým požadavkem, kladeným na policistu v totalitním státě byla bezvýhradná poslušnost vůči nadřízeným, na policistovi a strážníkovi v demokratickém právním státě je ve stále větší míře požadována samostatnost v rozhodování.

 

Čl. 1

Obce v souvislosti s plněním úkolů plynoucích ze zákona o obecním zřízení, a to zejména k plnění úkolu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, ale i k plnění dalších úkolů plynoucích z platných právních předpisů, zřizují obecní policie.

V tomto orgánu obce pak zaměstnávají strážníky, zpravidla pocházející z řad občanů obce, kteří pak v zájmu občanů obce plní své povinnosti plynoucí ze zákonů České republiky a obecně závazných vyhlášek obce. K plnění úkolů potom strážníci využívají oprávnění stanovená zákonem o obecní policii a svou činností vykonávají službu veřejnosti zejména pro občany své obce, neboť je chrání proti negativním jevům, které podstatně ovlivňují jejich kvalitu života. Za tuto službu veřejnosti jsou pak placení z prostředků obce. Všichni strážníci obecní policie si musejí být vědomi morální odpovědnosti, která je dána jejich postavením, a musejí se stále snažit žít podle nejvyšších možných kriterií morálních hodnot a profesionální policejní práce. K tomu je velice důležité, aby strážníci měli jasnou představu o těchto hodnotách a kritériích a uměli je používat při výkonu svého povolání.

 

Čl. 2

Základní hodnoty a zásady

Základními hodnotami a zásadami strážníků Městské policie Skuteč jsou:

· profesionalita,

· spravedlnost,

· čestnost,

· odpovědnost,

· nestrannost a objektivnost,

· ohleduplnost a přiměřenost.

 

Čl. 3

Poslání strážníka

Pravomoci a základní pracovní povinnosti strážníka zahrnují službu veřejnosti, ochranu životů, majetku a důstojnosti, udržování klidu a pořádku a ochrana práv občanů na svobodu, rovnost a spravedlnost.

 

 

Čl. 4

Zásada zákonitosti

1) Strážník vykonává svou práci v souladu s Ústavou České republiky, zákony a dalšími právními předpisy (dále jen „právní předpisy“). Zároveň usiluje o urychlení a zjednodušení služebních zákroků a služebních úkonů, dodržování termínů a o maximální zkrácení lhůt stanovených právními předpisy ve prospěch veřejnosti.

2) V případě, že je strážník požádán, aby jednal v rozporu s právními předpisy nebo způsobem, který představuje možnost zneužití úřední moci, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit svému nadřízenému.

 

Čl. 5

Zásada etiky práce

1) Strážník je povinen práci vykonávat odpovědně, čestně a svědomitě ve shodě s posláním obecní policie a města Skuteč. Výkon práce musí být spojen s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění, ochoty a s dodržováním všeobecných pravidel etické komunikace s občany, právnickými osobami a zaměstnanci navzájem.

2) Strážník jedná vůči veřejnosti vždy zdvořile, vstřícně a slušně, bez ohledu na pohlaví,etnický nebo sociální původ, sexuální orientaci, národnost, majetkové poměry, zdravotní stav, věk, manželský a rodinný stav, víru a náboženství, členství nebo činnost v politických stranách, odborových organizacích a jiných sdruženích.

 

Čl. 6

Zásada kvality a efektivity

1) Strážník vykonává svou práci na vysoké odborné úrovni a své vědomosti, dovednosti a návyky si rozšiřuje, upevňuje a prohlubuje i v mimopracovní době sebevzděláváním či studiem.

2) Strážník je povinen vynaložit veškeré úsilí k maximálně efektivnímu a ekonomickému spravování a využívání lidského potenciálu, finančních zdrojů a zařízení mu svěřených. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na veřejném majetku, podvodné či korupční jednání, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost svému nadřízenému.

 

Čl. 7

Zásada nestrannosti

1) Strážník činí rozhodnutí a řeší záležitosti na základě jejich skutkové podstaty, objektivně a transparentně a v procesu rozhodování věnuje pozornost odborným stanoviskům, výkladům, metodice a doporučení orgánů státní správy.

2) Při rozhodování nesmí strážník preferovat osobní či skupinové zájmy, ani být ovlivněn pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám.

3) Veškerá jednání musí být ze strany strážníka vedena slušně a nestranně. Se všemi občany jednat stejně, se zdvořilostí, porozuměním a úctou. Snažit se o maximální spolupráci s veřejností. Jednat a vystupovat tak, aby vzbuzoval důvěru a úctu.

4) V případě, že se strážník dostane do situace, kdy je na něj vykonáván nátlak, uvědomí o situaci okamžitě nadřízeného.

 

 

 

Čl. 8

Zásada přiměřenosti

1) Při veškeré své činnosti by měl strážník dbát toho, aby realizované opatření bylo adekvátní a korespondovalo s nebezpečím hrozícím chráněnému zájmu.

2) Při své činnosti strážník vždy postupuje tak, aby při zákroku nezpůsobil nepřiměřenou újmu na zdraví, životě či majetku osobě, proti které zakročuje, ani nezúčastněným osobám.

 

Čl. 9

Zásada neúplatnosti a poctivosti

1) Strážník za výkon své práce nepřijímá žádné pozornosti nebo výhody, které by mohly případně ovlivnit jeho rozhodování nebo narušit poctivý přístup k pracovním úkolům. Nepřijímá žádné výhody, platby nebo služby pro sebe nebo své příbuzné. Strážník se přímo, ani nepřímo nezapojuje do žádné činnosti, která by mohla být vykládána jako požadování či přijímání úplatků či výhod za účelem vlastního prospěchu.

2) Informace získané při výkonu zaměstnání nepoužívá k osobnímu prospěchu, ani k prospěchu jiných osob. Nesnaží se ovlivnit pro soukromé účely žádnou osobu tím, že by neužil svého úředního postavení. Strážník je povinen vyhnout se konfliktů zájmů a v případě jeho vzniku neprodleně uvědomit svého nadřízeného.

3) Strážník si pro svou vlastní potřebu nepřivlastňuje žádné finanční prostředky, zdroje nebo majetek Městské policie Skuteč či veřejnosti a vědomě nepřispívá k tomu, aby tak činil někdo jiný.

4) I ve svém soukromém životě se strážník chová tak, aby zachovával ve vážnosti jak svou osobu, tak i policejní sbor, který reprezentuje.

 

Čl. 10

Zásada mlčenlivosti

Cokoliv co strážník vidí, slyší, nebo pozná a mohlo by být považováno za důvěrné ve vztahu k ochraně osobností dalších osob, musí zaštítit svou mlčenlivosti, s výjimkou těch případů, kdy to vyžaduje veřejný zájem nebo pokud není povinnosti mlčenlivosti zproštěn.

 

Čl. 11

Dodržování zásad

Etický kodex strážníka Městské policie Skuteč navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnance podle zvláštních právních předpisů.

Dodržování zásad v něm bude mít vliv na hodnocení strážníka a zvyšování jeho profesionality.

 

Čl. 12

Každý strážník Městské policie Skuteč, který jedná v souladu se zákony České republiky a s Etickým kodexem Městské policie Skuteč, si plně zaslouží úctu, respekt a podporu společnosti, jejíž zájmy chrání a brání i s nasazením vlastního zdraví a života.

 

 

Ve Skutči dne 1.8.2013

 

 

 

 

 

     Mgr. Jiří Stuna                                                                   Pavel Novotný

    velitel MP Skuteč                                                         starosta města Skuteč

 

 

Autor: Městská policie Liberec, Raisner a kolektiv 2010.

                                              Upravil: Mgr. Jiří Stuna